همکاران ما

رهبری اقای دکتر حسین مرادی (مدیر عامل مجموعه)

آقای محسن نایب محمدی (رئیس هیئت مدیره )

آقای محمود محمودی (نایب رئیس هیئت مدیره)

آقای محمود مرادی سهامدار و عضو هئیت مدیره

آقای داود فخری طاری سهامدار و عضو هیئت مدیره

آقای سعید نایب محمدی سهامدار

آقای سیامک نایب محمدی سهامدار

آقای امیر شیدازاده

آقای حسن جعفری مجد

آقای علی درخور

آقای عباس محمدزاده