لیست محصولات شرکت بسیم گوشت (سهامی خاص) از تاریخ … تا اطلاع ثانوی


نام محصول ( کلیوگرم)                                                                                                                                                                                   قیمت(ریال)


لاشه


راسته و گردن دوقلو


ران ممتاز


ران معمولی


ران بدون ماهیچه ممتاز


ماهیچه ران


سردست ممتاز


سردست معمولی


سردست بدون ماهیچه


ماهیچه دست با گل


قلوه گاه


گردن


راسته با استخوان


راسته و فیله ممتاز


راسته و فیله مغز


ران و کف دست


دل و جگر دست


دل و جگر شل


کله و پاچه


دنبه گوسفندینام محصول (کیلو گرم)                                                                                                                                                                                  قیمت (ریال)


لاشه


قلوه گاه  با استخوان


سردست  با استخوان


ران با استخوان


سردست با استخوان و چربی


ران و سر دست با استخوان


راسته با استخوان