اهمیت پساب در محیط زیست

در مراحل مختلف کشار دام ، مقدار زیادی ضایعات از قبیل آب خون آلود ، محتویات شکمبه ، فاضلاب ناشی از شستشوی سالن کشتار و سالن های آلایش ایجاد میشود که حاوی مواد مختلفی از جمله پروتئین ها ، چربی ها و انواع باکتری ها میباشد. فاضلاب کشتارگاه از مهمترین عوامل آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی محسوب میشود.

در مجتمع صنعتی گوشت تهران واحد تصفیه فاضلاب با ظرفیت چهارصد مترمکعب در شبانه روز مشغول به کار است که طی یک فرایند بیولوژیک (BOD) فاضلاب تا حد استاندارد کاهش یافته و امکان بازیافت فاضلاب و برگشت ان در چرخه آب مصرفی کشتارگاه فراهم شده است.

واحد بهسازی اب مصرفی

با توجه به اینکه آب مصرفی در کشتارگاه ها از آب سفره های زیرزمینی تامین می شود و اغلب این آب به انواع کلی فرم ها – Coliform Bacteria -آلوده میباشد، عملیات بهسازی آب برای کاهش ضریب رسوب گذاری و ضریب خورندگی آن ضروری است. در مجتمع صنعتی گوشت تهران، پس ازاستحصال آب، با بکارگیری دستگاه (RO) کلیه املاح و موجودات ذره بینی در آب تصفیه و سپس در مخزنی به ظرفیت هفتصد متر مکعب دخیره و پس از تنظیم فشار به مراکز مصرف مورد نیاز ارسال میشود.

دارای تاییدیه از NSF ANSI 61 آمریکا

دارای تاییدیه EPA کشور آمریکا